Regulamin konkursu „Uczeń nie śmieci i przykładem świeci”

§ 1

 Postanowienia ogólne
1. Konkurs dla czytelników „Tygodnika Człuchowskiego” pod nazwą „Uczeń nie śmieci i przykładem świeci” organizowany jest przez Magraf s.c. Sławomir Grzmiel Lidia Grzmiel z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Dolina 57, będący wydawcą „Tygodnika Człuchowskiego”, zwaną dalej organizatorem.

 2. Partnerem organizatora jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie na łamach „Tygodnika Człuchowskiego”, zwanego dalej tygodnikiem, w terminie od 12 października 2017 roku do stycznia 2018 roku, przy czym w grudniu 2017 roku i styczniu 2018 roku ukażą się relacje z wręczenia nagród, wycieczki zwycięskiej klasy oraz lekcji przeprowadzanych u laureatów przez partnerów organizatora.
4. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie klasy I-VII szkół podstawowych z terenu powiatu człuchowskiego, z wyjątkiem pracowników i współpracowników organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin.


§ 2
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszej pracy plastycznej, przygotowanej przez uczniów.

2. Prace muszą zostać przygotowane przez uczniów jednej klasy.

3. Każda klasa może zgłosić maksymalnie jedną pracę.

4. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie klasy od I do VII z każdej szkoły podstawowej z powiatu człuchowskiego.

5. Tematyką pracy są szeroko rozumiana selektywna zbiórka odpadów i wykorzystanie surowców wtórnych.

6. Format i technika wykonania pracy są dowolne.

7. Warunkiem jest wykorzystanie do wykonania pracy surowców wtórnych, w tym egzemplarzy „Tygodnika Człuchowskiego”, jako przykładu makulatury.

8. Zgłaszać można wyłącznie prace powstałe specjalnie na potrzeby konkursu, nieprezentowane dotąd nigdzie indziej.

 

§ 3

Zgłoszenia

1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w redakcji tygodnika, mieszczącej się w Człuchowie przy ul. Średniej 10 w terminie od 12 października 2017 roku do 27 października 2017 roku do godz. 16.00 na kuponach wyciętych z gazety.

2. Kupony zgłoszeniowe ukażą się w tygodniku 12, 19 i 26 października 2017 roku.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do redakcji gotowej pracy oraz kuponu zgłoszeniowego z wypełnionymi wszystkimi polami.

4. Prawo zgłoszenia klasy mają dyrektorzy szkół, wicedyrektorzy, a także wychowawcy klas.

5. Kupon zgłoszeniowy zawiera:

a) nazwę klasy i szkoły,

b) imię i nazwisko oraz funkcję zgłaszającego,

c) numer telefonu zgłaszającego,

d) miejsce na opis pracy, który powinien być nie dłuższy niż do 300 znaków,

e) podpis zgłaszającego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia dopuszczenia do udziału w konkursie pracy, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
7. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte organizator, na wniosek zgłoszonego bądź na podstawie własnej decyzji, usunie klasę z listy uczestników.

8. Zgłaszający wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez organizatora na potrzeby organizacji konkursu swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczniów zgłaszanej klasy, a także zgodę na publikację wizerunku własnego i uczniów w tygodniku na potrzeby konkursu.
9. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora fotografii przesłanych prac do celów związanych z realizacją konkursu.
10. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 4

Głosowanie

  1. Głosy na kandydatów można oddawać za pomocą oryginalnych kuponów wyciętych z gazety przy zachowaniu reguły jeden kupon – jeden głos.

2. Po zamknięciu listy kandydatów, na łamach „Tygodnika Człuchowskiego” 2 listopada 2017 roku opublikowana zostanie pełna lista uczestników, wraz ze zdjęciami i opisem ich prac, a każdej klasie nadamy numer porządkowy.
3. Kupony opublikowane będą w „Tygodniku Człuchowskim” w dniach od 2 do 30 listopada 2017 roku – w sumie pięć kuponów.

4. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę kuponów.
5. Każdy kupon będzie miał datę ważności.
6. Wypełnione kupony należy dostarczać do redakcji „Tygodnika Człuchowskiego” w terminie określonym na kuponie.

7. Kupony można dostarczać osobiście lub za pomocą innych doręczycieli, przy czym o terminowym dostarczeniu kuponu decydować będzie data stempla pocztowego.
8. Ostatni kupon opublikowany 30 listopada 2017 roku należy dostarczyć do redakcji do 4 grudnia 2017 roku do godz. 16.00. W tym przypadku decyduje data wpływu.
9. Do ogólnej sumy głosów nie będą wliczane kupony dostarczone do redakcji tygodnika po terminie określonym na kuponie.

10. Bieżące wyniki głosowania będą publikowane na łamach tygodnika 9, 16, 23 i 30 listopada 2017 roku, a ostateczne 7 grudnia 2017 roku.

 

§ 5
Wyłonienie zwycięzców konkursu i nagrody
1. Laureatami zostaną trzy klasy z największą liczbą głosów oddanych na oryginalnych kuponach, wydrukowanych w tygodniku.
2. Nagrodami w konkursie są:
a) za pierwsze miejsce - jednodniowa wycieczka do Zajazdu Fojutowo wraz z transportem, jednym posiłkiem, oraz atrakcjami na miejscu, w tym zajęciami narciarskimi i wizytą na basenie,

b) za drugie miejsce – słuchawki dla każdego ucznia i wychowawcy klasy, ufundowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.,

c) za trzecie miejsce – pendrive’y dla każdego ucznia i wychowawcy klasy, ufundowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.,

d) dodatkowo dla laureatów trzech pierwszych miejsc organizator przewidział nagrodę specjalną - dodatkowe zajęcia edukacyjne, związane z tematyką konkursu, które pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. przeprowadzą w szkole zwycięskich klas w uzgodnionym wcześniej terminie, jednak nie później niż do końca stycznia 2018 roku,

e) dodatkowo w szkole zwycięskiej klasy zorganizowana zostanie pokonkursowa wystawa prac zgłoszonych do konkursu.
3. Dla trzech osób, które wyślą największą liczbę głosów organizator ufunduje bony na kolację dla dwojga o wartości 100 zł do jednej z lokalnych restauracji.

4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną.

5. Zapewnienie opieki nad uczniami, bezpieczeństwa podczas wycieczki, będącej przedmiotem głównej nagrody w konkursie, a także ubezpieczenia na czas wycieczki, leży po stronie szkoły zwycięskiej klasy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ze ewentualne wypadki i inne zdarzenia powstałe w czasie wycieczki.

6. Wycieczka odbędzie się w styczniu 2018 roku. Dokładny termin wyjazdu zostanie uzgodniony w porozumieniu pomiędzy organizatorem, szkołą zwycięskiej klasy oraz przedstawicielami Zajazdu Fojutowo.

7. Po zakończeniu wystawy pokonkursowej prace staną się własnością szkoły, w której wystawa zostanie zorganizowana.

8. Program wycieczki, stanowiącej nagrodę za pierwsze miejsce, może zostać zmieniony z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.
 

§ 6
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników konkursu innym podmiotom.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w konkursie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

 

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
5.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.
6. Organizator oświadcza, że nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami)

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma prawo powszechnie obowiązujące.